Ciele projektu „Príroda nepozná hranice“

– Prispieť k podpore ochrany životného životného prostredia a trvalo udržateľnému rozvoju vytvorením siete spolupracujúcich subjektov na oboch stranách hranice tak, aby mali cieľové skupiny rovnocenný prístup k informáciám a mohli sa efektívne podieľať na ochrane prírody a krajiny.
– Rozšíriť, podporiť a upevniť spoluprácu siete centier ČSOP a SZOPK v pohraničných regiónoch a profesionálnym spôsobom nadviazať na dlhoročné neformálne vzťahy. Prostredníctvom popísané spolupráce zvýšiť povedomie v regióne a podporiť poznanie a ochranu prírodných hodnôt.
– Realizovať medzinárodné okrúhle stoly na aktuálne témy a riešiť rozdielne prístupy partnerov v oblasti odbornej i pracovné, tým ďalej prehĺbiť spoluprácu a podporiť jednotný prístup k riešeniu problematiky životného prostredia na oboch stranách hraníc.
Zaoberať sa problematikou vody, úctou k nej a nutnosťou zachovať jej čistotu. Realizáciou čiastkové aktivity „Studánky k pohraničí“ riešiť túto problematiku prostredníctvom skupinového zážitkového vzdelávania v spoločných skupinách zložených z občanov oboch republík.
– Spracovať analýzy a prieskumy zvlášť hodnotných časti prírody a krajiny v pohraničných oblastiach a využiť tak odborného potenciálu zúčastnených partnerských organizácií k starostlivosti o tieto lokality, resp. k vyhláseniu takých to územia ako osobitne chránené a zachovať ich aj pre ďalšie generácie.

Základné princípy cezhraničnej spolupráce v projekte

– Všetky akcie sú prístupné záujemcom z radov cieľových skupín z oboch republík a je u nich kladený dôraz na rozvoj spolupráce.
– Pri prednáškach a drobnejších akciách sa budeme snažiť využiť čo najviac potenciál cezhraničných partnerov, a ak to bude u téme možné, budú prednášajúci z partnerskej republiky. Vzhľadom na vznikajúce jazykovej bariére budú do akcií zapájané aj deti a mládež, ktoré budú s jazykovými rozdielmi zoznamujú v praxi.
– Jedným z hlavných princípov projektu je spoločná práca v teréne, ktorá nesmierne zbližuje. Ubránime sa tak formálnym spôsobom spolupráce a využijeme veľkého potenciálu odborníkov v radoch oboch partnerských zväzov. Trasy a miesta konania terénnych exkurzií a medzinárodných seminárov sú volené tak, aby akcia bola spravidla situovaná do pohraničnej oblasti či boli navštívené lokality v oboch partnerských republikách.

Návrh spoločného projektu SZOPK a ČSOP

Slovenských zväz ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) a Slovenský zväz ochrancov prírody (ČSOP) patrí k najväčším mimovládnym organizáciám zaoberajúcim sa konkrétne ochranou prírody v partnerských republikách. Spolupracujú už 30 rokov a sú okrem iného významnou oporou a spolupracovníkmi štátnej ochrany prírody (SOP) oboch štátov. Spoluprácu v prihraničnej oblasti dlhodobo realizuje za Slovenský zväz ochrancov prírody Severomoravské regionálne združenia ČSOP sídliaca vo Valašskom Meziříčí a združujúci cez 40 základných organizácií ČSOP z krajov Moravskosliezskeho a Zlínskeho. Za SZOPK potom priamo Ústredný výbor sídliaca v Prievidzi v Trenčianskom samosprávnom kraji a jeho základné organizácie z krajov Žilinského, Trenčianskeho a Trnavského (cca 10 subjektov).
V oboch zväzoch pôsobia desiatky odborníkov z oblasti ochrany životného prostredia, ktorí zabezpečujú prevádzku siete informačných a environmentálnych centier, dlhodobo realizujú v medziach svojich možností činnosti pre ochranu prírody a ŽP, najmä environmentálnu výchovu a osvetu pre najrôznejšie cieľové skupiny širokej verejnosti. Sú to prednášky, vzdelávacie a odborné semináre či tábory spojené s terénnymi prieskumy a následné spracovanie ich výsledkov pre potreby SOP, práce s deťmi a mládežou vrátane tzv vylúčených skupín, realizácie a prevádzku náučných chodníkov, spracovanie a vydávanie environmentálnych tlačovín, realizáciu managementu záujmových a osobitne chránených území, účasť OS na riešenie municipalitních problémov, starostlivosť o zeleň, poradenská činnosť o zabezpečenie prevádzky informačných centier zameraných na turistický ruch šetrný k prírode, práce s prírodnými materiálmi a remeselné dielne podporujúce zachovanie ľudových remesiel, spracovanie materiálov o ochrane prírody a remeslách pre rómske časopisy, práca s médiami, publikovanie odborných článkov aj poradenstvo novinárom a ďalším zložkám atď atp. To všetko je leta viazané na spoločnú činnosť oboch zväzov.
Náš projekt zahŕňa aj činnosti zo zdanlivo odlišných, ale v dôsledku súvisiacich odborov. Napríklad v programoch zameraných na „návrat ku koreňom“ sú to práce s pôvodnými prírodnými materiálmi v remeselných dielňach a kurzoch ľudových remesiel. Všetky tieto aktivity však už dávno patrí do škály aktivít v oblasti environmentálnej výchovy v duchu trvalo udržateľného rozvoja, a teda náplne oboch spolupracujúcich zväzov.
Tento projekt tematicky nadväzuje na projekt „Valašské centrum pre trvalo udržateľný rozvoj“, ktorý v rokoch 2006-2008 úspešne realizovalo Zmrš ČSOP Val. Meziříčí s podporou Európskeho sociálneho fondu (12 miliónov Sk). Za dva roky realizácie ním prešlo viac ako 10 tisíc účastníkov akcií, najmä z radov širokej verejnosti.

Leave a comment

Pridaj komentár