Zahájenie – Príroda nepozná hranice

V pondelok 4. októbra 2010 bol slávnostne spustený medzinárodný environmentálny projekt „Príroda nepozná hranice“. Jeho realizátormi sú Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí (SmRS ČSOP) a Ústredný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Prievidza (ÚV SZOPK), ktorí podpísali partnerskú zmluvu v historickej sále valašskomeziříčskej radnice. Projekt potrvá 36 mesiacov a bol finančne podporený z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR. Jeho hlavným cieľom je medzinárodná spolupráca pri aktívnej ochrane prírody, výskume i environmentálnej osvete.
Účasť členov ÚV SZOPK na otvorení projektu vo Valašskom MeziříčíProgram projektu v mnohom tematicky nadväzuje na predchádzajúci projekt „Valašské centrum pro udržitelný rozvoj“, ktorý v rokoch 2006–2008 úspešne realizovalo SmRS ČSOP s podporou Európskeho sociálneho fondu. Bude posilnená sieť centier obidvoch organizácií, ktoré sa budú venovať predovšetkým environmentálnej osvete a výchove. V regiónoch na hranici ČR-SR sa teda opäť rozšíri ponuka prednášok, vzdelávacích a odborných seminárov, akcií pre deti a mládež vrátane tzv. marginalizovaných skupín a ďalších aktivít. Výrazne bude rozšírený opäť i atraktívny program práce s prírodnými materiálmi a remeselné dielne podporujúce zachovanie ľudových remesiel.
Viac sa budú obidve partnerské organizácie venovať praktickému manažmentu zvlášť chránených i iných cenných území, odborným prieskumom zvlášť hodnotných časti prírody a krajiny v prihraničných oblastiach či podpore účasti občianskych združení na riešení verejných problémov. Významnou a novou pilotnou témou bude tiež ochrana vody. Prostredníctvom čiastkovej aktivity „Studánky k pohraničí“ sa budú ľudia aktívne zapájať do ochrany drobných vodných zdrojov a budú získavať povedomie o cene vody, ohrozených prírodných zdrojov a možnostiach jej ochrany. Všetky akcie budú prístupné záujemcom z obidvoch republík a bude sa u nich klásť dôraz na rozvoj česko-slovenskej spolupráce. Taktiež lektorov si budú realizátori z obidvoch republík „zapožičiavať“ medzi sebou a vzhľadom na stále zrejmejšie jazykové bariéry budú do akcií zapájané aj deti a mládež, ktoré budú v praxi znovu získavať vzťah k predtým blízkemu jazyku. Jedným z hlavných princípov projektu je spoločná práca v teréne, ktorá upevňuje neformálne vzťahy.
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) a Český svaz ochránců přírody (ČSOP) patria k najväčším mimovládnym organizáciám zaoberajúcimi sa konkrétnou ochranou prírody v partnerských republikách. Spolupracujú už 30 rokov a sú okrem iného významnou oporou a spolupracovníkom štátnej ochrany prírody (SOP a ŠOP) obidvoch štátov.

 


Projekt podporila Európska únia – Europský fond pre regionálny rozvoj

Leave a comment

Pridaj komentár